Zatvoriť
Ak máte záujem o stretnutie s nami, vyplňte tento kontaktný formulár, alebo zavolajte na tel: +421 948 412 812

Meno / Priezvisko *

Firma

Váš e-mail *

Mám záujem o predbežnú rezerváciu číslo zájazdu / názov / približný termín

Iné info

Telefonický kontakt *

* povinné
Sledujte nás na FacebookuKontaktný formulárEnglish version

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre účasť na zájazdoch s CK Paradise Travel,s.r.o.

I. Zmluvný vzťah:
 

1.  Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) CK Paradise Travel,s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 37843/B, so sídlom Smrečianska 41, 811 05 Bratislava, IČO: 35 958 391, IČ DPH: SK 2022070358, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných obchodných miest alebo externých autorizovaných predajcov (ďalej len CK) a
b) Objednávateľ obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol.
2.  Zmluvou sa CK zaväzuje objednávateľovi obstarať zájazd a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.
3. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením Zmluvy, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej Zmluvy a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za svoje vlastné. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo plnené inak, platí, že objednávateľ je zmluvným platcom Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca.
4. Obsah Zmluvy sa určuje podľa základnej ponuky, dodatočných ponúk a informácií CK, potvrdenej rezervácie a týchto všeobecných zmluvných podmienok.
5. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším osobám uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

II. Cenové a platobné podmienky:
 

1. Ceny zájazdov boli kalkulované na základe menových kurzov platných v čase vytvorenia zájazdu. CK disponuje mechanizmami, ktoré tlmia dopad výkyvov jednotlivých mien na ceny zájazdov, a je schopná z vlastných zdrojov absorbovať až 5 % pokles kurzu eura vzhľadom k aktuálnym katalógovým cenám bez zmeny ceny zájazdu. V prípade, že by pokles koruny bol vyšší, bude CK nútená pristúpiť k ukončeniu platnosti deklarovaných cien a určiť nové, kalkulované na základe nových kurzov. Nové ceny by sa v tomto prípade týkali všetkých klientov, ktorí zaplatili iba zálohu, nie však doplatok k celkovej cene zájazdu a pre klientov nových rezervácií. Klienti, ktorí v dobe vyhlásenia cenovej úpravy na základe zmeny kurzu budú mať uhradenú plnú cenu zájazdu, garantujeme pôvodne deklarovanú cenu.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť CK 50% z vypočítanej celkovej ceny zájazdu v deň uzatvorenia Zmluvy. Doplatok musí byť najneskôr 28 dní pred začatím zájazdu uhradený na účet CK. Poplatky za zmeny v rezervácii a storno poplatky sú splatné ihneď.
3. V prípade uzatvorenia Zmluvy v lehote kratšej ako 28 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu.
4. V prípade nedodržania stanovených termínov a/alebo výšky úhrady ceny objednávateľom je CK oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy a požadovať zaplatenie storno poplatkov podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady ceny a CK neodstúpi od Zmluvy, je CK oprávnená požadovať 100% celkovej ceny zájazdu bez ohľadu na to, či služby boli alebo neboli čerpané. Obstarávateľ sa zaväzuje túto cenu uhradiť.
5. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21.dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene výmenného kurzu eura ku kurzu meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
6. Pokiaľ dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu uvedenú v Zmluve:
a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 5 písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,
b) o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu eura použitého pre stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 5 písmena c).
7. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
8. Letiskové poplatky leteckých spoločností nie sú zahrnuté v cene zájazdu, tvoria však povinný príplatok k cene letenky, ktorá je súčasťou leteckých zájazdov. V ponuke zájazdu je uvedená približná cena platná v období prípravy daného zájazdu. Ceny letiskových poplatkov sa môžu v priebehu sezóny meniť v závislosti na pohybe cien ropy a vývoja kurzu svetových mien. Výška tohto poplatku je presne stanovená až v okamihu vystavenia letenky u jednotlivých leteckých spoločností. Vzhľadom k pohybu týchto cien je CK oprávnená tento poplatok klientovi pred odletom doúčtovať do jeho skutočnej výšky.

III. Práva a povinnosti objednávateľa:
 

1. Objednávateľ má právo:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) odstúpiť od Zmluvy podľa článku VII týchto všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb,
d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenia v súlade s článkom VI týchto všeobecných zmluvných podmienok,
e) na ochranu údajov, ktoré uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch pred nepovolanými osobami,
f) právo obdržať doklad o povinnom poistení CK proti úpadku, obsahujúci označenie poisťovne, podmienok poistenia a spôsobu oznámenia poistenej udalosti,
g) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 31. dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky podmienky k účasti na zájazde. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.
2. Objednávateľ má povinnosť:
a) poskytnúť CK súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplne uvádzať údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,
b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom II týchto všeobecných zmluvných podmienok a zaplatenie preukázať dokladom,
c) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
d) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,
e) u osôb mladších ako 15 rokov zabezpečiť sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, podobne zaistiť sprievod a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
f) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,
g) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VI týchto všeobecných zmluvných podmienok,
h) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
i) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
j) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov zájazdu,
k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy.
l) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi, požadovanými podľa pokynov k zájazdu.

 

IV. Povinnosti a práva CK:

 

1. CK je povinná:
a) mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku,
b) pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,
c) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v Zmluve alebo popise zájazdu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný; Ak je Zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK je povinná svoju povinnosť splniť pri uzatvorení Zmluvy.
2. CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku III týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

 

V. Zmeny dohodnutých služieb:

 

1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK od dohodnutého obsahu Zmluvy sú v nutných prípadoch prípustné. CK je pred zahájením zájazdu oprávnená zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré jej bránia tieto poskytnúť podľa dohodnutých podmienok. Takéto zmeny je však CK povinná zákazníkovi bezodkladne oznámiť.
2. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ nie je možné z vážnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:
a) zabezpečiť náhradný program a služby v kvalite a rozsahu, pokiaľ možno zhodnej alebo blížiacej sa k pôvodným podmienkam resp. zodpovedajúcej zameraniu zájazdu alebo
b) vrátiť objednávateľovi plnú cenu služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie alebo
c) poskytnúť klientovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite.
3. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného i časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí. V týchto prípadoch nemá zákazník právo na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu ani na odstúpenie od zmluvy.
4. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, CK poskytne náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.
5. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ak by nebol naplnený minimálny počet účastníkov, uvedený pri jednotlivých zájazdoch. CK je oprávnená v takom prípade zrušiť zájazd, najneskôr však 14 dní pred plánovaným začiatkom a je povinná o tejto skutočnosti písomne informovať objednávateľa. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd aj v prípade, ak je realizácia zájazdu pre CK ekonomicky neúnosná, pretože náklady vynaložené na realizované cesty výrazne prekračujú náklady plánované. Aj v tomto prípade platí lehota uvedená v predchádzajúcej vete. V prípade ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CK bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradných služieb na porovnateľnej úrovni alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej čiastky.
6. CK si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci je CK povinná urobiť všetky opatrenia k dopraveniu cestujúcich späť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe zmluvné strany v rovnakom pomere.
7. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK, pokiaľ je to možné a v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, uskutoční zmenu podmienok dohodnutých v Zmluve najneskôr však do 31. dňa pred začatím zájazdu. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 50,- eur / za jednu zmenu. Ide o zmenu cestujúceho, zmenu mena cestujúceho, hotela v tej istej destinácii a pod. O takúto zmenu nejde v prípade zmeny termínu odletu a destinácie. V prípade zmien na ktoré sa nevzťahuje toto ustanovenie sa postupuje podľa ustanovení týkajúcich sa možností odstúpenia od Zmluvy a podmienok storno poplatkov.

 

VI. Reklamácie, zodpovednosť za škody:

 

1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby v rozsahu alebo kvalite tak, ako bolo dohodnuté Zmluvou, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Svoje nároky vyplývajúce z reklamácie musí klient uplatniť u CK písomne, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od skončenia zájazdu. Po uplynutí tejto lehoty, môže klient uplatňovať nároky len vtedy, ak k nedodržaniu tejto lehoty došlo bez jeho zavinenia, avšak najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený, inak právo na reklamáciu zaniká.
2. Klient je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby písomne a bezodkladne na mieste, a to u povereného zástupcu CK alebo priamo u dodávateľa služby a snažiť sa zjednať nápravu na mieste. Klient je povinný spolupôsobiť pri odstraňovaní reklamovaných vád tak, aby sa prípadným škodám zabránilo prípadne, aby boli čo najnižšie.
3. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, je klient povinný žiadať spísanie reklamačného protokolu. Reklamačný protokol je podmienkou uznania reklamácie. Reklamačný protokol musí byť podpísaný klientom a povereným zástupcom CK. Reklamáciu spolu s reklamačným protokolom je klient povinný zaslať doporučenou zásielkou na adresu sídla CK v lehotách podľa odseku 1. Oneskorene doručené a nedoložené reklamácie o reklamačný protokol strácajú nárok na vybavenie.
4. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od doručenia.
5. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, príletu, trasy, leteckej spoločnosti, medzipristátia, typu lietadla, letových časov, termínu letu, obsahu služieb, programu počas poznávacieho zájazdu a pod. V prípade horeuvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa. Uvedené nezávažné zmeny programu nemôžu byť predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi z týchto dôvodov ani nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.
6. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie a CK ich nemôže ovplyvniť.
7. Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.
8. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet (čo môže vzniknúť z technických dôvodov, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov, preťaženia leteckých ciest a pod.) a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od Zmluvy.
9. Ak dôjde k okolnostiam, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK (vis major) alebo k okolnostiam na strane klienta, na základe ktorých klient úplne alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na náhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
10. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si klient objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u inej organizácie.
11. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené klientovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
12. CK nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená klientom a/alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu a/alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
13. Každý klient je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako i predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do resp. cez ktoré cestuje. CK nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi klienta. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov nesie zákazník na svoju ťarchu.
14. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.


VII. Odstúpenie od zmluvy, storno poplatky:

 

1. Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akýchkoľvek storno poplatkov:
a) pri zrušení zájazdu CK
b) pri zmene termínu konania zájazdu o viac ako 7 dní
2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše zákazník buď formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto zašle doporučene. Účinky odstúpenia nastávajú dňom spísania záznamu na predajnom mieste príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si klient zájazd zakúpil.
3. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy závažné porušenie povinnosti CK stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi pred začiatkom čerpania služieb z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK storno poplatok a účtuje sa vo výške skutočne vzniknutých nákladov CK, najmenej však:
● 10% za osobu od uzatvorenia Zmluvy do 60. dňa pred odletom
● 30% z celkovej ceny zájazdu od 59. dňa do 30. dňa pred odletom
● 50% z celkovej ceny zájazdu od 29. dňa do 21. dňa pred odletom
● 80 % z celkovej ceny zájazdu od 20. dňa do 15. dňa pred odletom
● 100% z celkovej ceny zájazdu od 14.dňa pred odletom a ak zákazník zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu alebo odlet zmešká
4. Pre určenie počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd.
5. CK má právo odpočítať storno poplatok od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.


VIII. Osobné údaje:

 

Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). CK Paradise Travel spracúva osobné údaje objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve- titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo pasu, číslo OP, telefonický kontakt, e-mailový kontakt na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednaním služieb cestovného ruchu, vrátane služieb objednaných prostredníctvom webovej stránky CK Paradise Travel: www.paradisetravel.sk., dáva objednávateľ CK výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov nutných k uzatvoreniu obchodno-záväzkového vzťahu spojeného s poskytnutou službou v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CK vyplývajúcich z obchodno-záväzkového vzťahu, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu. Poskytované údaje budú sprístupnené iba zamestnancom CK, ako oprávneným osobám a sprostredkovateľom prevádzkovateľa. V prípade, ak objednávateľ využije služby
prevádzkovateľa na zabezpečenie komplexného cestovného poistenia prostredníctvom zmluvnej poisťovne Allianz -
Slovenská poisťovňa, a. s., budú potrebné osobné údaje objednávateľa a spolu prihlásených osôb, ktoré ho na to splnomocnili (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, email a telefónne číslo) poskytnuté spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa za účelom zabezpečenia komplexného cestovného poistenia a uzavretia poistnej zmluvy s objednávateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí na dobu neurčitú, do jeho odvolania.
Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na
- získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve a v ďalších dokladoch spojených so službami CK,
- využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na kontaktovanie účastníkov zájazdu (pobytu) v súvislosti s objednanými službami, a to v čase pred ich začatím i po ich skončení,
- využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu (pobytu), a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
- využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu.
Vo vzťahu k osobám uvedeným v obchodno-záväzkovom vzťahu, ktoré ho nepotvrdili, osoba uzatvárajúca obchodno-záväzkový vzťah potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov CK Paradise Travel za účelom ich spracúvania podľa predchádzajúcich bodov týchto zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK vznikne. Súhlas objednávateľa je platný až do jeho odvolania, resp. do skončenia účelu spracúvania osobných údajov. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej obstarávateľovi. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať CK o zmene vo svojich osobných údajoch. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že CK alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať Paradise Travel o vysvetlenie, popr. odstránenie nežiaduceho stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom CK spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.
 


IX. Poistenie insolventnosti:

 

CK je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu (poistenie insolventnosti). CK má uzatvorenú zmluvu o insolventnosti s ECP. Poistenie insolventnosti je zahrnuté v cene zájazdu.

 

X. Záverečné ustanovenia:

 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK z ponuky zájazdov CK Paradise Travel a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstupujú v platnosť dňa 12.1. 2007.
2. Klient podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a akceptuje ich v plnom rozsahu. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.
3. Všetky údaje a informácie o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnutých v informáciách o zájazde a dodatočných ponukách zodpovedajú informáciám známym v dobe ich tvorby. CK si vyhradzuje právo na zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu.

4. Ak sa odlišuje vymedzenie zájazdu uvedené v ponuke zájazdu od Zmluvy, má vždy prednosť Zmluva.
5. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa nevzťahujú na zájazdy, v ktorých CK vystupuje len ako sprostredkovateľ predaja zájazdov pre iné CK, ktoré sú zároveň obstarávateľmi týchto zájazdov a zmluvnou stranou Zmluvy o obstaraní zájazdu s klientom.